Standard Polystyrene

聚苯乙烯标准品

通过尺寸排阻色谱法进行样品分子量分布情况测定时,必须使用分子量已知,且分子量分布较窄的标准物质作为分子量标准品。东曹公司可以提供有机溶剂系SEC分析用的聚苯乙烯标准品,以及水溶性SEC分析用的聚环氧乙烷标准品。

TSKgel 聚苯乙希标准品

TSKgel聚苯乙希标准品是东曹公司长期积累的活性阴离子聚合技术与高分子表征技术相结合而研制开发出的标准聚合物。
这种聚合物标准品可用于创建分子尺寸排阻色谱法(SEC)校正曲线,还可用作光散射等仪器的标准物质。在全球范围内的实验室中被广泛使用,并得到一致好评。同时该标准品也可用于高分子属性研究用的标准物质,以及高性能高分子材料的起始原材料。

特点
•  可提供分子量范围极宽(4 × 102 – 2 × 107)的20种产品。

•  分子量分布极其窄,全部产品的Mw/Mn均保证低于1.2。

•  随产品提供聚合物特性数据表,包括产品的分子量,分子量分布情况,以及测定方法等信息。

 

分子式

  


散装

     Mw    
 产品编号  型号  LS  GPC  Mw/Mn  包装
 0005202  A-300  -  4.53 ×102  1.17  10 g
 0005203  A-500  -  5.89 ×102  1.14  10 g
 0005204  A-1000  -  1.01 ×103  1.16  10 g
 0005205  A-2500  2.55 ×103  3.12 ×103  1.03  5 g
 0005206  A-5000  5.06 ×103  5.43 ×103  1.02  5 g
 0005207  F-1  1.02 ×104  9.49 ×103  1.02  5 g
 0005208  F-2  1.74 ×104  1.37 ×104  1.01  5 g
 0005209  F-4  3.79 ×104  3.72 ×104  1.01  5 g
 0005210  F-10  9.64 ×104  9.89 ×104  1.01  5 g
 0005211  F-20  1.90 ×105  1.89 ×105  1.04  5 g
 0005212  F-40  4.27 ×105  3.97 ×105  1.02  5 g
 0005213  F-80  7.06 ×105  7.07 ×105  1.05  5 g
 0005214  F-128  1.09 ×106  1.11 ×106  1.08  1 g
 0005215  F-288  2.11 ×106  1.81 ×106  1.08  1 g
 0005216  F-380  3.84 ×106  -
 1.04  1 g
 0005217  F-450  4.48 ×106  4.27 ×106  1.14  1 g
 0005218  F-550  5.48 ×106  -   1.15  1 g
 0005219  F-700  6.77 ×106 -
 1.14  1 g
 0005220  F-850  8.42 ×106 -  1.17  1 g
 0005221  F-2000  2.06 ×107 - -  1 g


套装

 

产品编号

 型号  规格  包装
 0006476  PS-低聚物套装  12种类型(A-500 - F-128)  各1 g 
 0006477  PS-高分子套装  12种类型(F-10 - F-2000)  各1 g 
 *根据生产批号,属性值有时与上述表格描述不符。